Syndyk sprzeda udział 1/8 w mieszkaniu Kraków ul. Czeczów

225790 zł

Opis

Syndyk masy upadłości Mateusza Kościuszki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 85 położonego w budynku przy ul. Henryka i Karola Czeczów 28 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00567092/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 225.790,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunki sprzedaży:
1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup udziału
w nieruchomości trybie z wolnej ręki dot. M. Kościuszko, sygn. akt VIII GUp 686/21 – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w siedzibie Kancelarii w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty, przy czym decydująca jest data wpływu oferty tj. do 24.05.2023 r., do godz. 16:00,

2. dołączenie do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w Regulaminie,

3. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 54 1540 1115 2044 0004 8839 0001, najpóźniej do 24.05.2023 r., wskazując
w tytule przelewu „WADIUM na zakup udziału w nieruchomości”.

Termin składania ofert upływa w dn. 24.05.2023 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 25.05.2023 r. o godz. 11.30 w kancelarii przy ul. Wenecja 3/2 w Krakowie.
Z operatem szacunkowym określającym wartość przedmiotu sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie kancelarii oraz nas stronie internetowej kancelarii. Pełny tekst Regulaminu dostępny na: www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Sekretariat

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 124467815
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wkrakowie.eu
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...